Algemene voorwaarden

Artikel 1. Opdracht

De Cliënt doet beroep op het Kantoor teneinde:

  • Advies in te winnen omtrent (materie)
  • Hem/haar te vertegenwoordigen als  partij in het kader van een procedure
  • Documenten op te stellen
  • Bijstand te verlenen

Het Kantoor aanvaardt de Opdracht, en verbindt zich ertoe deze professioneel, en naar best vermogen uit te voeren, rekening houdend met alle deontologische en wettelijke verplichtingen, met inbegrip van het beroepsgeheim.

Meerdere advocaten werken samen in het Kantoor. De advocaat die met een Cliënt een overeenkomst namens het Kantoor ondertekent zal de Opdracht in eerste instantie uitvoeren. Het Kantoor kan hiervoor ook haar andere advocaten inschakelen. Als dit opportuun of noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht, kan het Kantoor tevens beroep doen op derden (zoals advocaten die geen deel uitmaken van het Kantoor, notarissen, deskundigen, gerechtsdeurwaarders, vertalers, accountants,…). De Cliënt bevestigt uitdrukkelijk hiermee akkoord te zijn.

Mits ondertekening van een overeenkomst verklaart de cliënt uitdrukkelijk dat hij door het kantoor uitdrukkelijk werd ingelicht omtrent de mogelijkheid een beroep te doen op een pro deo advocaat voor zover zijn inkomsten hier uiteraard onder de gekende barema's vallen.  Mits ondertekening van een overeenkomst doet de cliënt uitdrukkelijk afstand van deze mogelijkheid en verbindt hij zich ertoe de kosten en erelonen van het kantoor ten laste te nemen.

Artikel 2. Erelonen - kosten - betaling

Het Kantoor factureert haar dienstverlening periodiek (in de regel op maandbasis), op basis van een uurtarief, vermeerderd met kantoorkosten en kosten van derden. De Cliënt verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze tarieven en kostenstructuur.

Kosten van derden worden hoe dan ook tegen kostprijs doorgerekend, dan wel rechtstreeks aangerekend aan de Cliënt door de betrokken derde.

Staten van het Kantoor zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na de datum van de staat. Vanaf de vervaldag is de Cliënt die tevens de hoedanigheid heeft van Consument, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belope van 10 procent op jaarbasis.

Het Kantoor stort alle bedragen die zij op haar derdenrekening ontvangt door aan de Cliënt. In geval van ontijdige betaling van de staten van het Kantoor, gaat de Cliënt er evenwel uitdrukkelijk mee akkoord dat het Kantoor op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt de sommen inhoudt tot vereffening van de openstaande staten.

Artikel 3. Beëindiging van de samenwerking

Partijen kunnen de samenwerking te allen tijde beëindigen, zonder opzeggingstermijn of motivering. Het Kantoor bezorgt het dossier in dat geval zo spoedig mogelijk terug aan de Cliënt of opvolgend advocaat.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Zo de Cliënt de hoedanigheid heeft van consument, kan het Kantoor in het kader van de uitvoering van de Opdracht enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar opzet, grove schuld of voor die van haar aangestelden of lasthebbers, of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. In alle andere omstandigheden wordt de aansprakelijkheid van het Kantoor ten aanzien van de Cliënt-consument volledig uitgesloten.

Voor het overige bevestigt de Cliënt-consument, dat in geval van aansprakelijkheid van het Kantoor, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het Kantoor zoals vermeld in de wettelijke informatie voldoende is. Hij aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden, wordt beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd, verminderd met de franchise. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat het Kantoor hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding ten aanzien van de Cliënt-consument voorts beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 250 EUR.

Artikel 5. Diversen

De Cliënt is akkoord dat communicatie in verband met de uitvoering van de Opdracht gevoerd wordt via alle e-mailadressen die bij aanvang van de samenwerking aangegeven worden, en bevestigt dat dit geen schending van het beroepsgeheim van de advocaten van het Kantoor kan inhouden.

De eventuele nietigheid of de niet-toepasbaarheid van één of meer in deze algemene voorwaarden opgenomen clausules brengt niet de nietigheid van de volledige algemene voorwaarden met zich mee.

Behalve als de wet het anders bepaalt, zijn alleen de rechtbanken in het arrondissement van het Kantoor bevoegd om kennis te nemen van de geschillen in verband met deze overeenkomst. Het Belgisch recht vindt toepassing.

Artikel 6. Verwerking van persoonsgegevens

Het kantoor verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. De privacyverklaring van het kantoor bevat meer informatie over de manier waarop en de redenen waarom het kantoor persoonsgegevens verwerkt. In deze verklaring worden ook de rechten van natuurlijke personen inzake hun persoonsgegevens en de manier waarop ze die rechten kunnen uitoefenen, toegelicht. De privacyverklaring kan geraadpleegd worden op www.vov-advocaten.be. Het kantoor kan verwerking van persoonsgegevens op elk ogenblik wijzigen in functie van nieuwe verwerkingsdoeleinden, wetgeving of technische ontwikkelingen of om andere redenen. Het kantoor zal zijn privacyverklaring op zijn website in dat geval actualiseren.

Cliënten zullen gegevens van andere natuurlijke personen alleen maar meedelen aan het kantoor of een gelieerde persoon als dat rechtmatig is en de betrokken natuurlijke personen daarvan vooraf volledig op de hoogte zijn en, indien nodig, daarmee hebben ingestemd. Dit geldt bijvoorbeeld voor rechtspersonen, of hun vertegenwoordigers, die aan het kantoor gegevens meedelen van natuurlijke personen die met hen verbonden zijn. De cliënt zal het kantoor en de gelieerde personen voor alle aanspraken op dat vlak vrijwaren.

Het kantoor kan niet worden aansprakelijk gesteld wanneer derden waaraan hij gegevens doorgeeft, persoonsgegevens van klanten aan lokale autoriteiten overmaken overeenkomstig in het buitenland opgelegde verplichtingen.