Gebruiksvoorwaarden

Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de website (www.vov-advocaten.be) is onderworpen aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden en aan de Privacy - en Cookieverklaring.

Auteursrecht

De website en haar inhoud (waaronder tekst, foto’s, logo’s, weblinks, enzovoort) worden beschermd door het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten, die de VOV Advocaten en/of derden toebehoren. De gebruiker dient zich te onthouden van schendingen van deze rechten. Zo is het de gebruiker zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet toegelaten de inhoud te reproduceren voor ander dan persoonlijk gebruik.

Disclaimer

De website en haar inhoud zijn bedoeld om de gebruiker een voorstelling te geven van het kantoor en de medewerkers. De inhoud dit op deze website aan bod komt is louter ten informatieve titel en houdt geen juridisch advies in. VOV Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand beweerdelijk zou lijden door voort te gaan op de informatie die op de website te vinden is.

Op geen enkele wijze kan de gebruiker enige rechten ontlenen aan de informatie die op de website wordt weergegeven, of kan VOV Advocaten aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit het gebruik van de website, inclusief de daarin opgenomen weblinks naar andere websites.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De rechtbanken te Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die uit het gebruik van de website mochten voortvloeien. Het Belgisch recht is toepasselijk.