Privacy

PRIVACY / GEGEVENSBESCHERMING (DATA PROTECTION NOTICE)

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van het advocatenkantoor Van Osselaer & Verhulst, met kantoren te 8020 Ruddervoorde, Sijslostraat 28 , KBO nummer 0632.462.368 en 8310 Brugge-Sint-Kruis, Prins Leopoldstraat 9, KBO nummer  0818.442.151.

Deze Privacy Policy van toepassing op (i) de website www.vov-advocaten.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen VOV Advocaten en haar cliënten. 

Wij hechten veel belang aan Uw privacy en aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van Uw persoonsgegevens.   VOV Advocaten tracht zodoende ten alle tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. 
In het bijzonder worden gegevens van o.a. klanten, correspondenten, … beschermd tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Deze privacy nota bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.
Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Het bezoeken van de Website en/of het aanmaken van een dossier bij VOV Advocaten impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

Bv Advocatenkantoor Van Osselaer, met zetel te 8020 Oostkamp, Sijslostraat 28, en met ondernemingsnummer 0632.462.368 en mevr. Saar Verhulst, met kantoor te 8310 Brugge-St Kruis, Prins Leopoldstraat 9 met ondernemingsnummer 0818.442.151 (hierna genoemd VOV-advocaten) zijn de verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens worden de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018 gerespecteerd.

Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot VOV-advocaten deelt u de volgende persoonsgegevens mee: uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon-en gsm-nummer). Voor bepaalde specifieke wettelijke verplichtingen (afhankelijk van de aard van het dossier dat in behandeling is), kan het zijn dat u bijkomende gegevens bezorgt voor noodzakelijke professionele doeleinden.

U draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van alle gegevens die u verstrekt. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, dient u VOV-advocaten per kerende in te lichten.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

Verwerkingsdoeleinde en rechtsgrond

Klantgegevens

In het kader van de dienstverlening en de activiteiten worden de identiteits- en contactgegevens van klanten en opdrachtgevers en andere noodzakelijke correspondenten en tussenpersonen verzameld.   De doeleinden voor deze verwerkingen hebben betrekking op de uitvoering van de overeenkomst met de klant, het klantenbeheer, de boekhouding… . De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens van leveranciers

N.v.t.

Gegevens van personeel

In geval van personeel worden de persoonsgegevens van de werknemer(s) in het kader van het personeelsbeheer en de loonadministratie verzameld en verwerkt. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt zo nodig deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers  en personeel worden ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen de sector, netwerkcontacten, contacten van instanties, deskundigen, enz.  verzameld en verwerkt. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van de activiteiten en public relations. De rechtsgrond is het gerechtvaardigd belang en de uitvoering van de overeenkomst.

Toegang

Bepaalde persoonsgegevens, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor , evenals door de overheid, en andere noodzakelijke instanties en tussenpersonen in het kader van de behandeling van uw dossier (rechtbanken, notarissen, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, …)

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie, overdracht van activiteiten, bij faillissement, … . Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. In dat geval worden de redelijke inspanningen geleverd om u te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel  erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of redelijkerwijze haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn..

Tot slot stellen wij de persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij U hiervoor de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden  bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie.

Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over volgende rechten :

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevenswissing of beperking van enige persoonsgegevens kan geweigerd worden indien noodzakelijk voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.R
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
  • Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien hiervoor over een andere rechtsgrond wordt beschikt.
  • Automatische beslissingen en profilering: de verwerking van de persoonsgegevens omvat geen profilering en u wordt niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen onderworpen.

Wij herhalen dat wanneer de verwerking is gebaseerd op Uw voorafgaandelijke toestemming U deze toestemming op elk moment kan intrekken.

Indien U voormelde rechten wil uitoefenen kan U zich hiervoor wenden tot  VOV-advocaten op navolgende emailsadressen  : isabel@vov-advocaten.be of saar@vov-advocaten.be Om Uw verzoek correct te kunnen behandelen vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van Uw aanvraag.  Bij elke aanvraag dient een kopie van de voor- en achterzijde van Uw identiteitskaart te zijn gevoegd.

Er wordt getracht om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel is dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen de onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail:  commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Technische en organisatorische maatregelen

De nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan VOV-advocaten aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Nog vragen ?

Indien u na het lezen van deze Data Protection Notice verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met VOV-advocaten, Van Osselaer & Verhulst, met kantoren te 8020 Ruddervoorde, Sijslostraat 28 , KBO nummer 0632.462.368 per email isabel@vov-advocaten.be en 8310 Brugge-Sint-Kruis, Prins Leopoldstraat 9, KBO nummer  0818.442.151 per email saar@vov-advocaten.be.