Witwaspreventie

De Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van financiële stelsels voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, kortweg ‘de witwaswet’ zegt U misschien niet zoveel. Deze wet is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Toch heeft deze wet niet alleen implicaties op de relatie met Uw bank, Uw notaris of een andere financiële raadgever, maar ook op de relatie met Uw advocaat.

Ingevolge deze wet worden aan ons advocaten een aantal dwingen verplichtingen opgelegd waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes. Wij vinden het belangrijk om U hierover in te lichten en geven graag wat meer toelichting.

In eerste instantie moeten wij U vragen naar de aard van de opdracht die U ons toevertrouwt zodat wij kunnen bepalen of de witwaswetgeving van toepassing is. Wij dienen U verder ook te identificeren en een aantal stukken ter staving van Uw identiteit op te vragen en te bewaren.  Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie wordt ons ook gevraagd om waakzaam te blijven.  Dit kan ertoe leiden dat bijkomende informatie wordt opgevraagd.

De wet verbiedt ons een zakelijke relatie met U aan te gaan en verplicht ons onze tussenkomst te beëindigen wanneer wij de gevraagde informatie niet binnen de twee weken na de eerste vraag daartoe hebben ontvangen.  Het is dus van belang dat U Uw medewerking verleent. Wij garanderen U de volledige discretie over alle gegevens die U ons voor en tijdens onze zakelijke relatie toe vertrouwt.  De witwaswet doorkruist ons beroepsgeheim niet.  Wij zullen dus enkel mededeling doen van de identificatiegegevens die U aan ons hebt bezorgd wanneer de witwaswetgeving ons daartoe verplicht.

Wanneer wij bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan wij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme zijn wij verplicht dit onmiddellijk te melden aan de Stafhouder. De Stafhouder beslist of hij de ontvangen informatie al dan niet door geeft aan de Cel voor Financiële informatieverwerking.

Mocht U in dit verband nog vragen hebben dan zijn wij beschikbaar via email (isabel@vov-advocaten.be of saar@vov-advocaten.be)